Reatest, obnova atesta nakon isteka 5 godina

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PERIODIČAN PREGLED UREDJAJA ZA POGON VOZILA NA TNG.

Reatest ili periodični pregled se vrši na svakih 5 godina, ovde je ukratko šta treba pripremiti od “papirologije ” ali će se to sigurno promeniti kad se uvide problemi. Periodični pregled će sigurno ostati samo će se verovatno uprostiti postupak.
Периодични преглед се мора обавити у року који не може бити дужи од пет година, од дана издавања Уверења о испитивању возила, односно од дана издавања Потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас.

Власник возила или лице које он овласти подноси захтев за периодични преглед уграђеног уређаја за погон возила на ТНГ код овлашћеног правног лица ТАБЕЛА 1, у складу са законом.

Подносилац захтева уз захтев прилаже:

податке о власнику возила (име, презиме, власника возила, пребивалиште/седиште- адреса,
документацију о возилу,
документацију о опреми и деловима,
податке о возилу (марка и тип возила, као и основне техничке карактеристике),
Уверење о испитивању.

Након прегледа возила овлашћено правно лице, уколико су сви уређаји и опрема исправни, издаје Потврду о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас.   Potvrda o ispravnosti uredjaja za TNG
У случају да возило има уграђене уређаје за погон возила на гас и као такво је хомологовано према одговарајућим прописима, потребно је да власник, односно корисник возила поседује потврду о саобразности (COC – Certificate of conformity издат на основу европске хомологације возила у целини WVTA)у којој је уписана та чињеница или потврду да је исто произведено и хомологовано без накнадног преправљања, на којој ће бити наведен  и датум производње возила издату од стране овлашћеног представника произвођача возила за Републику Србију.

Списак овлашћених представника произвођача возила за Републику Србију дат је у ТАБЕЛА 2Само привредна друштва наведена у табели 2 могу издати потврду да је возило произведено и хомологовано са уграђеним уређајима и опремом на гас без накнадног преправљања.

 

Preuzeto sa sajta  ABS agencije

 

Share this post